(دری) دانه ای در دل خاک

! په دیړ بښنی سره، نوموړی متن ته په پښتو ژبه کی لاسرسی نشته

دغه ليکنه خپره شوې په پرته د ټولي. ليكى نښول د ایم تړونی.