یک روز شاد برای خدیجه و مادر بزرگش

1خدیجه وقتی از خواب بیدار شد، شاد تر از روز های دیگر بود. با خود فکر کرد که امروز برایش روز فوق العاده است چون با دوستانش روز متفاوتی را سپری خواهند کرد ولی هنوز نمی‌دانست چگونه؟  یک‌روز قبل تیم کانتینر فرهنگی کابل، بروشور تیاتر جوجوها را برایش سپرده بودند تا با خانواده‌اش فردا صبح، به تماشای تیاتر گدی جوجو ها به کانتینر فرهنگی بیایند. این تنها خدیجه نبود که حس میکرد روز شادی در انتظارش است. بیشتر از صد کودک  و نوجوان هم از دختر و پسر  که روی زمین در محوطه کانتینر فرهنگی کابل زانو زده نشسته بودند این حس را داشتند.

2

موضوع اصلی تیاتر گدی‌ها در مورد کوته فکری و تعصب بود و اینکه چطور تعصب، نا آگاهی  و دگم اندیشی در مورد مذاهب، باورها، نژاد، قوم، رسوم و عنعنات تسامع و همدیگر پذیری را آسیب می‌رساند و زمینه همزیستی و گفتگو را در میان گروه‌های اجتماعی ویران می‌کند. از سوی دیگر تقویت تساهل و همزیستی دوستانه، و فراهم کردن زمینه گفتگو در میان مردم در  آوردن صلح گسترش فرهنگ همدلی و همبستگی کمک می‌کند.

3

علاو بر فامیل‌ها و کودکان شان، تعداد زیادی از جوانان از جمله هنرمندان، شاعران و نویسندگان، چهره‌های جوان فرهنگی و اجتماعی در برنامه حضور داشتند تا اجرایی تیاتر گدی‌ها را از نزدیک تماشا کنند. عکس العمل اشتراک کنندگان بسیار دلگرم کننده بود. بعضی از اشتراک کنندگان خواهان اجرای تیاتر در نقاط مختلف شهرکابل شدند زیرا به باور آنها تیاتر گدی ها ابزار بسیار موثری برای ارتقای و گسترش آگاهی در مورد مسائل حساس اجتماعی است.

4 5

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.