خدیجه او د هغې نیا لپاره یوه خوشحاله ورځ

1کله چې خدیجه له خوبه اوچته شوه، د نورو ورځو په نسبت خوشحاله وه. خپل ځان سره یې فکر وکړ چې نن ورځ د هغې لپاره فوق العاده ورځ ده ځکه خپلو ملګرو سره به یوه ځانګړی ورځ تېره کړې لیکن تراوسه نه پوهېدله چې څنګه؟ د کابل فرهنګي کانتینر ټیم د جوجو تیاتر بروشور یې ورته ورکړی وه، ترڅو سبا سهار له خپلې کورنۍ سره د جوجو نانځکې د تیاتر لیدو لپاره فرهنګي کانتینر ته راشي. دا یوازې خدیجه نه وه چې ګمان یې کاوه چی یوه خوشحاله ورځ به یې په برخه وي. د سلو څخه زیات کوچنیان او نوي ځوانان، انجونې او هلکان چې د کابل فرهنګي کانیتنر به انګړ کې ناست وه همدا حس یې درلود.

2

نانځکو د تیاتر اصلي موضوع لنډ فکر او تعصب په اړه وه او دا چې تعصب، لنډ فکر کول د مذهب په ضد بد باورونو، نژاد، قوم او د همپالنې او دودونو د له منځه وړلو لامل ګرزي او ټولنیز ګروپونو ترمنځ راشه او درشه ویجاړه وي. له بلې خوا د دوستانه همپالنې او تساهل پیاوړي کول، د خلکو ترمنځ د خبرو اترو د زمینې برابرولو او د سولې او صمیمیت فرهنګ په وده کې مرسته کوي.

3

کورنیو او د هغوی د کوچنیانو برسېره، یو شمېر زیات ځوانان لکه; هنرمندان، شاعران، لیکوالان، ځوان فرهنګي او ټولنیزې څېرې په برنامې کې ګډون درلود ترڅو د نانځکو د تیاتر ننداره له نږدې څخه وګوري. د ګډونوالو غبرګون ډېر په زړه پورې وه. یو شمېر ګډونوالو وغوښتل چې داسې تیاتر دې د کابل ښار په مختلفو سیمو کې په لاره واچول شي ځکه د هغوی په باور د نانځکو تیاتر د ټولنیزو حساسو مسایلو په اړه د خلکو د خبرتیا په لوړولو

45

دغه ليکنه خپره شوې په پرته د ټولي. ليكى نښول د ایم تړونی.