امید و عمل

واژه نامه اکسفورد امید را « حسی از انتظار و آرزو که در برای اتفاق افتادی چیزی خاص در انسانها ایجاد می شود، یا باور به اینکه اتفاقی نیکی رخ خواهد داد.» هرچند واژه نامه ها امید را تنها به داشتن احساس خوب و باور داشتن  به یک اتفاق خوب خلاص می کنند، اما انسانهای بزرگ و جوامع موفق ثابت کرده که  تنها امیدوار بودن و احساس نیک داشتن در موردی چیزی بیش از حد منفعلانه است؛ امید واقعی اما با عمل کردن شروع می شود. بارک اوبا رییس جمهور امریکا در زندگی نامه خود نویسش در باره امید می گوید : «بهترین روش برای گریز از نا امیدی این است که برای چیزی که می‌خواهید اقدام کنید و منتظر یک اتفاق خوب نباشید. وقتی وارد عمل می‌شوید خود تان، اطراف تان و جهان تان را سرشار از امید کرده اید.». امید تنها امیدوار بودن نیست بلکه اقدام عملی برای رسیدن به چیزی مورد نظر شما است. عمل کردن نه تنها امید را در شما افزایش می‌دهد که شما را در جریان تغییری قرار می‌دهد که شما آرزویش را داشت. امید و عمل پدیده‌های انتزاعی و جدا از هم نیستند بلکه کاملن به هم مرتبط و لازم و ملزوم همدیگر هستند.

pix-1

از بین رفتن امید یکی از بدترین پیامدهای جنگ در کشورها و جوامع جنگ‌زده است. قبل از اینکه کشتار، ویرانی و فقر دامن گیر یک جامعه درگیر بحران شود، امید از بین می‌رود سپس هرج و مرج و فجایع انسانی اوج می‌گیرد. یکی از مهمترین کارهای که در جوامع پس از جنگ انجام می‌شود، در واقع احیای امید در میان مردم و جامعه‌ی جنگ زده است. احیای امید به مردم این فرصت را می‌دهد تا به یک آینده‌ای خوب و صلح آمیز باور کنند و به مردم و اطرافیانش اعتماد داشته باشد. امید تنها یک حس خوشبینی به آینده نیست بلکه یک نیروی اساسی برای زندگی است که برای تحقق بخشیدن رویاهای شان وارد عمل شوند. در مجموعه سخنرانی ‌هایی « شپیور آگاهی» مارتین لوترکینگ رهبر جنبش مدنی آمریکا می گوید:

pix-5اگر شما امید خود را از دست بدهید به نحوی توان به حرکت نگهداشتن زندگی را نیز از دست می‌دهید، شما شجاعت بودن را از دست می‌دهید و تمام آن نیروی که شما را در هر شرایطی سرپا نگه‌میدار می‌میرد… اجازه ندهید دشواری‌ها و شرایط ناگوار زندگی شما را از پا در آورد. وقتی توفان شدت می‌گیرد، وقتی همه چیز سیل آسا به سوی شما تهاجم‌ می کند، مقاومت کنید و امیدوار بمانید.

مشکل اصلی جنبش مدنی امریکا که مارتین لوترکینگ رهبری اش را بدوش داشت، تبعیض حاد علیه سیاه پوستان و مقاومت سفید پوستان در برابر حقوق سیاهان نبود که این نا امیدی و یاس عمیق و گسترده در میان سیاه پوستان بود که پذیرفته بودند نسبت به سفید پوستان از مراتب پایین تری انسانی برخوردار هستند. بنا بر این، او مجبور بود برای رسیدن به رویاهایش  امید و آرزوهای سرکوب شده در میان جمعیت عظیم سیاهان آمریکان را دوباره احیا کند.

pix-4از هر منظری که به زندگی نگاه کنید، امید نقش بسیار بنیادی را در موفقیت و خوشبختی فردی، فامیلی و اجتماعی انسان‌ها بازی می کند. زیرا امید مردم را وادارمی دارد تا بجای فرار از مشکلات و یا بی تفاوت ماندن در قبال آن، برای حل آن و گشودن راه جدید تلاش کند.

عباس نسین علاوه بر اینکه  محصل دانشگاه است به عنوان دستیار محقق در یک نهاد تحقیقاتی نیز کار می‌کند.  او می گوید در یک خانواد بسیار فقیر در ولایت مرکزی غور متولد شده است. به دلیل فقر و فقدان توانایی مالی، برای درس و مکتب و رفتن او با مشکلات زیادی رو برو شده است اما سر انجام موفق شده که مکتبش را به پایان برساند و به عنوان یک دانشجوی موفق وارد دانشگاه شود. او می‌گوید امید محرک اصلی شما به سوی آینده و دست یافتن به آرزوهای تان است. وقت شما امید تان را از دست می‌دهید در واقع بیکاره می‌شوید. قدرت  و توانایی فقط با امید و اعتماد در وجود شما جان می‌گیرد. او می گوید:

pix-3

« ساده بگویم، من وقتی به چیزی به امیدی ندارم نمی‌توانم برای انجامش اقدام کنم. برای من امید پیش‌شرط اساسی تمام فعالیت‌ها و آرزوهایم است. امید داشتن به زندگی و به تمام آنچه که انجام می‌دهم هدف می‌بخشد. فکر می‌کنم این تا حدودی در مورد تمام انسان‌ها صدق می‌کند. عامل مهاجرت بی رویه به کشورهای دیگر تنها از فقر، ناامنی و بیکاری نیست بلکه نا‌امیدی فراگیر و عمیقی است که بسیاری از شهرواندان با وجود کار و کاسبی بسیار پردرآمد و موفق همه چیز‌ را رها می‌کند و در پی فرار می‌شوند. »

pix-2

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.