گفتگوی فرهنگی با موضوع اعتماد سازی میان سیک ها و مسلمانان در ننگرهار

کانتینر فرهنگی ننگرهار گفتگوی بین جامعه سیک و مسلمان ننگرهار برگزار کرد. در این گفتگواز  بزرگان و فعالان هردو طرف دعوت شده بود تا برای ایجاد اعتماد تبادل نظر نمایند.

12

در گذشته های دور، تعداد قابل ملاحظه ای از جمعیت سیک های افغانستان در ننگرهار زندگی میکردند. آنها در نزد دیگر شهروندان از احترام خوبی برخوردار بوده و مردم اعتماد زیادی به آنها داشتند، به حدی که شهروندان جلال آباد پول های خود را برای حفظ و نگهداری به سیک ها میدادند. هرچند جنگ های ویرانگر سبب شد، تعداد زیادی از جامعه سیک، مهاجر شوند، اما هنوز هم تعداد زیادی از آنان در ولایت جلال آباد زندگی می کنند. هرچند نفوس آنان نسبت به بقیه شهروندان کم است و لی تعداد قابل ملاحظه تاجران شهر را مردم سیک تشکیل میدهند.

زندگی شهری در ننگرهار مثل گذشته صلح آمیز است، اما اعتماد میان سیک و مسلمان ها به اندازه گذشته نیست. در گفتگوی فرهنگی، اشتراک کنندگان روی دلایل این مساله بحث کردند. به نظر آنان جنگ، مهاجرت، تغیرات فرهنگی و نبود برنامه های فرهنگی مشترک میان این جامعه سیک و مسلمان باعث کمرنگی اعتماد شده است. آنان خواستار برگزاری بیشتر گفتگوی فرهنگی و برنامه های مشترک شدند تا بتوان اعتماد و روابط فرهنگی را مثل گذشته محکم نمود.

34

یکی از جوانان سیک، از بزرگان سیک و مسلمان و کانتینر فرهنگی خواست تا به این مهم توجه نموده و زمینه عملی برگزاری گفتگو و برنامه های فرهنگی مشترک را آماده سازند. در ختم برنامه همه اشتراک کنندگان برای صلح و امنیت در افغانستان دعا کردند.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.