اعتماد به تولیدات داخلی

01

صنایع دستی بخش قابل ملاحظه ای از کالاهای مورد نیاز جوامع انسانی را تامین می کند. هرچند در کشورهای توسعه یافته به صنایع دستی بیشتر به بسان کالاهای تزیینی دیده می شود که نماد ادوار تاریخی یا فرهنگ‌های جوامع مختلف انسانی هستند. اما در جهان ماقبل صنعتی صنایع دستی تنها راه تامین کالاهای مورد نیاز بود؛ حتی کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه امروزی مانند هند و افغانستان صنایع دستی بخشی مهمی کالاهای مورد نیاز مردم این کشورها را تشکیل می دهد.

02

بدخشان، ولایتی در شمال شرق کشور، از جمله مناطق مطرح افغانستان است که از سده ها قبل به اینطرف تولید صنایع دستی در اشکال گوناگون آن مانند کتان بافی، گلیم بافی، پشمینه بافی و نمد ریزی، دست دوزی های مرغوب زنان، وسایل وظروف سفالی، مسی، چدنی و چوبی، حکاکی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی رواج داشته  است، که در مجموع اصالت بومی صنعت ومحصولات دستی  را دراین بخش باستانی کشور بیان میدارند.

03

صنایع دستی نه تنها برای مردم بدخشان سود و ارزش اقتصادی دارد که بیانگر هویت فرهنگی و مردمی آن نیز است. از این منظر احیا و رونق صنایع دستی بدخشان نه تنها یک کار اقتصادی مفید و سود آورد است که یک کار بسیار ارزشمند و قابل توجه فرهنگی نیز است.

بادرک اهمیت و ارزش فرهنگی واقتصادی صنایع دستی محلی «کانتینرفرهنگی اپسو در بدخشان» ویژه برنامه نمایشگاه پر رنگ صنایع دستی را به مثابه جشنواره صنعت گران محلی بدخشان زیرعنوان: ” اعتماد به تولیدات داخلی” به همکاری ریاستهای اطلاعات وفرهنگ وامورزنان  موفقانه راه اندازی نمود.

این نمایشگاه ازتاریخ ۲۴ الی ۲۵ نوامبر ۲۰۱۵ میلادی نمایشگاه به مشارکت جمعی کثیر ازصنعت پیشه گان محلی ونمایش ده ها نوع دست ساخت مردم این ولایت برگزارشد. در همایشی کوتاهی که در آغاز این نمایشگاه ترتیب شده بود:

05 04

 سیدحسین نهیب نماینده ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان، پیرامون  پیشینه ی صنایع دستی بدخشان سخن گفت. او افزود: راه اندازی نمایشگاه صنایع دستی بدخشان درحقیقت  بازنگری  به  اهمیت ارزشهای انسانی، فرهنگی و حیات اقتصادی مردم ماست که به حمایت و انکشاف بیشتر نیاز جدی دارند. نمایشگاه امروزی به کوشش کانتینرفرهنگی اپسو یک راهکار مثبت وتجربه خوب درقبال صنایع محلی بدخشان  می باشد. آقای نهیب با استناد ازنوشته ی شاد روان دهقان بدخشی گفت :حدود دوسده قبل (۹۰) درصد کالاهای مورد نیاز مردم بدخشان درخودهمین ولایت تولید می شد است .

07 06

خانم ذوفنون حسام ناطق ریسه امور زنان درولایت بدخشان :

اعتماد سازی ازصنایع محلی را پشتوانه قوی برای تقویت وانکشاف صنایع محلی خوانده واز نقش زنان به حیث نیروی بشری خلاق و مولد درساخت وایجاد انواع تولیدات دستی  یاد آوری نموده وآنرا با ارزش خواند.

08 09

محترم احمدفیصل بیگزاد والی ولایت بدخشان حین بازدید از غرفه‌های صنایع دستی بدخشان از کانتینرفرهنگی اپسو وگردانند گان این نمایشگاه ابراز خرسندی نموده ووعده سپرد تا در جهت رونق و شگوفایی انواع صنایع محلی که متضمن اشتغال وفراورده‌های غنی برای تجارت واقتصاد ملی  نیز می‌باشد تلاش کند و نیز پیشه‌وران و صنعتگران را برای این هدف حمایت و تشویق کند.

در جریان دو روز برگزاری این نمایشگاه صنایع دستی و محصولات وطنی  زیادی در قصرکوکچه شهر فیض‌آباد بدخشان برگزار شده بود، صدها تن از علاقه مندان متشکل از کارمندان ادارت دولتی، سازمانهای غیر دولتی، تاجران، پیشه وران مردم محل  از غرفه های مختلف این نمایشگاه دیدار کردند. رضایت، خوشحالی و استقبال خوب مردم از برنامه ها ما را به فعالیت آینده مان بیشتر امیدوار و انگیزه داده است. آنها برای تشویق وترغیب صنعت گران محلی برگزاری نمایشگاه‌ها را یک نیاز اصلی واساسی درحیات اقتصادی خانواده ها پنداشته وخواهان ادامه نمایشگاه های تولیدی درآینده ها گردیدند.

13 12 11 10

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.