استعدادهای نوین در  برابر چشمان بازدیدکنندگان

1رشد و بسط فرهنگ هر کشور وابسته به شرایط و زمینه های کشف، رشد و معرفی استعدادهای هنری، ادبی و فرهنگی است. استعدادهای تازه و ناب در حقیقت موتور محرک فرهنگ و هنر به سوی پویایی و شگوفایی هستند. این دقیق همان کاری است که بخشی فرهنگی موسسه بین المللی روانی-اجتماعی انجام دهد. در نمایشگاه بزرگ  زراعتی و صنایع دستی اگفیر که در 14-17 اکتبر 2015، در  بادام باغ کابل شرکت کرده بود، به دلیل به نمایش دهها نقاشی قشنگ از هنرمندان مختلف و با استعداد، از جایگاه متفاوتی برخوردار بود. از این رو توجه هر بازدید کننده ای را بسویش فرا می‌خواند.

استقبال مردم ستودنی بود، آنها به آثار هنری که زیبایی‌های فرهنگ،رسوم و طبیعت کشور شان را به نمایش گذاشته بودند علاقه بیشتری نشان میدادند و آنها برای تزیین خانه ها و دفاتر شان خریداری می کردند. مراجعه کنندگان در مورد صاحبان آثار و اینکه چطور و در کجا می توانند فرزندان شان را برای فراگیری این هنرها بفرستند، معلومات میخواستند. هنرمندانی که آثارشان به نمایش گذاشته شده بود وقتی با شور و شوق بازدیدکنندگان غرفه فرهنگی مواجه شدند به خلق به آثارهای بهتر فکر می کردند. دختر جوانی می گفت: ” من عاشق نقاشی ام اما نمیدانم چطور و در کجا این استعدادم را شگوفا کنم”.2

موسیقی بخش دیگری از برنامه بود، هنرمندان تازه کار می نواختند و می خواندند تا استعدادهای شانرا در محضر دید و شنود مردم به نمایش بگذارند. مراجعه کنندگان در کنار اینکه به قطعه های هنری هنرمندان گوش می‌دادند، به کارمندان کانتینر فرهنگی ما می گفتند که چگونه شرایط اجتماعی و فضای خانوادگی مانع بروز و رشد استعدادهای آنها شده است.

لوحه کانتینر فرهنگی موسیسه بین المللی روانی اجتماعی برای بسیاری از مردم تازه بود، بازدیدکنندگان داخلی و خارجی با اشتیاق تمام در مورد فعالیت های فرهنگی و اجتماعی کانتینرهای فرهنگی می پرسیدند و از آن ستقبال می کردند. و به این فکر می کردند که چگونه دیالوگ فرهنگی را در محیط کار و زندگی شان گسترش بدهند.

U

U

اگاهی دهی از بخش مشاوره رایگاه صحت روانی

خانم و مرد معلولی با برداشتن برگه آگاهی مشاوره رایگان صحت روانی ، معرفی این بخش را نیز کلید زدند. سپس کارمندان دفتر در مورد خدمات مشاور رایگان موسسه بین المللی روانی اجتماعی معلومات مفصل ارائه شد. خانمی در حالی که برگه آگاهی مشاوره رایگان صحت روانی موسسه را در کیفش می گذاشت می گفت “این فرصت دوباره برای برگشتن به زندگی عادی است.”

 سه روز نمایشگاه فرصت خیلی عالی کانتینر فرهنگی موسسه در کابل بود تا در راستایی کشف، رشد و شگوفایی استعدادهای هنری و فرهنگی گامهای خوبی بردارد.5

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.