د فرهنګي کانتینر د زده کونکو نقاشي او خوشنویسي نندارتون

4د افغانستان په شمالی ولایت جوزجان کې د نړیوال رواني ټولنیزې موسسې فرهنګي کانتینر چې په دې وروستیو کې یې خپل کار پیل کړی دی، د زده کوونکو خوشنویسي او د نقاشي آثار نندارتون چې په همدې کانیتنر کې یې زده کړې وه د عرب خانی په لېسه کې جوړه کړه وه. د ښوونځیو د زده کوونکو تشویق او د هغوی د استعدادونو د ودې په موخه، دغه نندارتون په یوه ښوونځی کې جوړ شوې وه چې سلګونو زده کوونکو، ښوونکو او د زده کونکو کورنیو په کښې ګډون کړی وه. دغه نندارتون چې د جوزجان د ځوان هنرمندانو آثار په کی شامل ول، د هنر د ښه درک او د پوهاوی د کچې لوړولو په موخه یو ګام بلل کېږي. د افغانستان په ولایاتو کې د ځوان هنرمندانو لپاره کم فرصت مساعده کېږي ترڅو خپل استعدادونه وروزي او خپل آثار خلکو ته ور وپېژني.

د جوزجان فرهنګي کانتینر مختلف ډول فعالیتونه یې په پام کې نیولې دي ترڅو ځوانان او نور خلک تشویق کړي چې خپل غوښتنې او هيلې د هنر له لاری وړاندې کړي. د نقاشي او خوشنویسي د زده کړې دورې چې هر څوک کولای شي په کښې ګډون وکړي، د همدی فرهنګي فعالیتونو یوه برخه ده.

خجسته، د عرب خانی په ښونځی کې یوه زده کوونکې وایي:« د زده کوونکو په مینځ کې ډیري کسان دي چې غواړي د نقاشي او خوشنویسي مهارتونه په ښه ټوګه ترلاسه کړي. زما نقاشي خوښيږي او هغه څخه خوند اخلم. لیکن زمونږ زده کړې او تمرین لپاره مناسب ځای شتون نلري او د دغې هنر ښوونیز مرکزونه هم فعاله ندي، په همدې دلیل، اوس زه خوشحاله یم چې فرهنګي کانتینر دغه فرصت یې مونږ ته برابر کړی دی.»3

12

دغه ليکنه خپره شوې په پرته د ټولي. ليكى نښول د ایم تړونی.